Wybierz język: PL | EN

   

 

1
3
4
5
2

Gmina Rogów beneficjentem konkursu WFOŚiGW w Łodzi

31.03.201709:52

logowfosigw -- minGmina zrealizowała projekt pn.: „Poznajemy walory przyrodnicze Gminy Rogów – przygotowanie i druk wydawnictw przyrodniczo-turystycznych” w ramach konkursu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Województwa Łódzkiego – edycja 2016” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Wartość ogólna zrealizowanego zadania wyniosła 27.800 zł.
Dofinansowanie zadania w formie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło 23.630 zł.
Zadanie obejmowało:
1.    Opracowanie i druk książki „Gmina Rogów” – nakład 2000 egzemplarzy.
2.    Opracowanie i druk mapy przyrodniczo-krajoznawczej „Nasza przyroda, nasz krajobraz - Gmina Rogów”.
3.    Przygotowanie i wygłoszenie pięciu prelekcji multimedialnych pt. „Wartości przyrodnicze i kraj-obrazowe Gminy Rogów” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rogów.
4.    Projekt swoim zakresem obejmował:
       - opracowanie i druk 2.000 egzemplarzy książki „Gmina Rogów” poświęconej walorom przyrodniczym i krajobrazowym Gminy Rogów oraz problematyce ich ochrony. Książka posiada charakter wydawnictwa edukacyjnego z elementami przewodnika promującego walory przyrodnicze.  Kierowana jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz młodzieży i osób interesujących się przyrodą i problematyką jej ochrony. W książce szczególnie dużo miejsca poświęcone zostało ekosystemom, które zachowały najwięcej cech naturalnych, a więc biocenozom doliny Mrogi i lasów objętych ochroną rezerwatową. Duży nacisk położony został na zróżnicowanie zbiorowisk leśnych w celu pogłębienia umiejętności ich rozpoznawania oraz interpretowania zmian zachodzących w lasach pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. 
Książka posiada charakter promujący walory przyrodnicze Gminy Rogów i kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Jest bogato ilustrowana fotografiami przedstawiającymi najważniejsze gatunki roślin i zwierząt oraz płaty roślinności reprezentujące poszczególne typy zbiorowisk łąkowych, szuwarowych, zaroślowych i leśnych. 
W publikacji znajdują się informacje dotyczące konserwatorskich form ochrony środowiska istniejących na terenie Gminy Rogów. 
       - opracowanie i druk 4.000 egzemplarzy mapy przyrodniczo krajoznawczej „Gmina Rogów”. Mapa została opracowana jako swoiste uzupełnienie książki, ale dzięki stronie opisowej stanowi odrębne wydawnictwo – szczególnie przydatne w terenie. Na mapie zostały zawarte wszystkie obiekty podlegające konserwatorskiej ochronie przyrody (rezerwaty: Zimna Woda, Doliska; zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Mrogi; obszar chronionego krajobrazu Mrogi i Mrożycy; pomniki przyrody i drzewa godne ochrony pomnikowej) oraz obszary o szczególnych walorach krajobrazowych. Na mapie są zaznaczone wszystkie znakowane szlaki turystyczne ze szczególnym uwzględnieniem szlaku przyrodniczego (Wytchnienia) wytyczonego w ramach projektu „Muzeum w przestrzeni” i istniejące ścieżki przyrodniczo-leśne.  
       - przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji pt. „Wartości przyrodnicze i kraj-obrazowe Gminy Rogów” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Prelekcja pod ww. tytułem została przygotowana i wygłoszona na poziomach dostosowanych do poziomu dzieci szkół podstawowych klas I-III, klas IV-VI oraz gimnazjum.
Prelekcje przeprowadzone zostały w następujących szkołach położonych na terenie Gminy Rogów: 
Szkole Podstawowej w Rogowie (dzieci klas I-III) – 1 prelekcja,
Szkole Podstawowej w Rogowie (dzieci klas IV-IV) – 1 prelekcja,
Szkole Podstawowej w Przyłęku Dużym – 1 prelekcja,
Szkole Podstawowej w Wągrach – 1 prelekcja, 
Gimnazjum w Rogowie – 1 prelekcja. 
Odbiorcami prezentacji byli uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Rogów:
- Gimnazjum w Rogowie: 124 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Rogowie: 221 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym: 46 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Wągrach: 34 uczniów.
       Realizatorem zadania jest Pan dr Adam Świć (właściciel firmy „EKO-GRAF Adam Świć”), który jest doktorem nauk przyrodniczych z zakresu botaniki. Pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego, głównego specjalisty w Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i planisty regionalnego w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Wielokrotnie prowadził prelekcje i terenowe zajęcia edukacyjne z dziećmi, młodzieżą i grupami osób dorosłych. Legitymuje się bardzo dobrą znajomością obszaru Gminy Rogów, a w szczególności jego walorów przyrodniczych. Jest autorem m.in. map turystyczno-krajoznawczych „Gmina Rogów” i „Powiat Brzeziński” oraz „Koncepcji szlaków turystycznych” wykonanej w ramach projektu „Muzeum w przestrzeni” zrealizowanego na terenie objętym działalnością Stowarzyszenia MROGA obejmującego obszar naszej Gminy. Pan Adam Świć jest również autorem, współautorem lub wydawcą wielu folderów, artykułów, monografii i książek – w tym finansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 

www.zainwestujwekologie.pl

logowfosigw

 

 


Copyright © 2011 rogow.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxus Net Communiacations

Powrót na górę